Hasta Hakları Ve Sorumlulukları

 • HASTALARIMIZIN; hizmetten genel olarak faydalanmaya, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerle koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZIN; eşitlik içinde hizmete ulaşmaya ; ırk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan sağlık hizmet almaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINbilgilendirilmeye her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINsağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINpersoneli tanıma, seçme ve değiştirme, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINsağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINgizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINtıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINtedaviyi reddetme ve durdurulmasını istemeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINsağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINkuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINsaygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli, sağlık hizmeti almaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINher türlü hijyenik şartları sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici tüm etkenleri giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINKurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun ziyaretçi kabul etmeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINmevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINhaklarının ihlali halinde mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya HAKKI VARDIR
 • HASTALARIMIZINgerektiği sürece sağlık hizmetlerinden faydalanmaya HAKKI VARDIR

Hastalarımızın Sorumlulukları

 • Kişiler kendi sağlıklarına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı yaşam için verilen tavsiyelere uymalılar.
 • Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 • Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
 • Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 • Hasta; sağlık karnesinin (yeşilkart v.b) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
 • Hasta yakınmalarını, daha önceden geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlık ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.
 • Hasta, başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 • Hasta, sağlık bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 • Hasta; tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmalıdır.
 • Hasta, randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yerlere bildirmesi gerekir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermeli.
 • Hasta, hastane malzemelerine kasıtlı olarak verdiği zararı karşılamak zorundadır.
 • Hasta, tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlamadığı yerleri sormalıdır. Hastanın tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir. Hasta, uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

"Sağlığınız Hayattaki En Önemli Varlığınızdır!"

Randevu almak için hemen iletişime geçin