Hasanpaşa Mh. Mirim Çelebi Sk.No:1 Kadıköy/İSTANBUL

   

Kalite Politikası

Çağıner Hastanesi Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalitesi Standartları ve uymakla yükümlü olduğumuz yasal şartlara uygun olarak sürekli gelişimi ve iyileşmeyi benimseyen bir yaklaşımı esas alarak, “şapka çıkarttıran hizmet” sunumunu gerçekleştirmeyi amaçlar.

Bu bağlamda;

 1. Hasta ve hasta yakını ile anlaşmalı kurumların beklenti ve isteklerini ölçmek ve memnuniyetlerini sürekli iyileştirmek için prosesler belirlenir. Bu proseslerin performansları ölçülerek iyileştirme faaliyetleri planlanır.
 2. Kurumumuzda kalite yönetim sistemi çalışmaları tüm birimlerde ve tüm çalışanlar tarafından yürütülmesi gereken bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların kalite yönetimi, kalite iyileştirilmesi konularında bilgi sahibi olmaları için sürekli eğitimler düzenlenir ve uygulanır. Çalışanların kalite iyileştirme çalışmalarına katılımı desteklenir ve teşvik edilir.
 3. Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için işbirliği içinde olunan tüm firmalarla iyi ilişkiler kurulur ve performansları sürekli ölçülerek daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli hizmet temin edilir.
 4. Çağdaş ve gelişmiş teknoloji kullanılarak hızlı ve doğru tanı ve tedaviyi gerçekleştirmek hedeflenir. Çağıner Hastanesi Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun şekilde çalışmak ve kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek, başta üst yönetim olmak üzere tüm çalışanların sorumluluğundadır.

Çağıner Hastanesi yönetiminin yayınlamış olduğu kalite politikası hastanemizin amacına uygun olarak belirlenmiştir. KYS’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi ve şartlara uygunluk taahhüdü içermektedir. Kalite hedefleri oluşturulması ve gözden geçirilmesi için çerçeve oluşturmaktadır. Sürekli uygunluk için gözden geçirilmekte, tüm çalışanlara iletilmesi ve anlaşılabilmesi sağlanmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi

Hastanemiz, yapılan denetim sonrası kalite, hasta ve çalışan güvenliği izleme ve ölçme çalışmaları ve sürekli iyileştirmedeki çalışmalarına devam etmektedir. Tüm bu çalışmaların yanında hastanemiz uluslararası hizmet kalitesi standartlarını takip etmekte ve belirlemiş olduğu ölçüm kriterleriyle hizmet sunumunu daha da iyiye götürmeyi hedeflemektedir. Uluslararası standartların referans alındığı ve Sağlık Bakanlığı Performans Geliştirme Daire Başkanlığının düzenlediği 450 kriterden oluşan Özel Hastaneler Hizmet Kalitesi Standartları Rehberi referans kabul edilmektedir.

Kalite Yönetim Sisteminin Faydaları:

 1. Maliyet ve zamandan tasarruf
 2. Müşteri odaklı hizmet sunumu
 3. Daha az müşteri şikayetleri
 4. Kaynakların optimum kullanımı
 5. Sağlıklı bilgi akışı
 6. Yönetim kolaylığı
 7. Kaliteli hasta bakımı sağlamak
 8. Kaliteyi geliştrimek ve iyileştirmek için personelde liderlik bilincinin oluşması
 9. Sürekli iyileştirmeyi sağlamak
 10. Eğitim çalışmalarının sürekliğinin sağlanması

 

Kalite Yönetim Prensipleri

Amacımız; Kalite politikasını ve hedeflerini dokümante ederek, dokümante edilmiş prosedürlere atıflar yolu ile kalite yönetim sistemini açıklamak, sistem içindeki süreçlerin tanımlarını, sırasını, etkileşimlerini belirlemek ve kalite enstrümanlarının genel çerçevesini çizmektir.

Müşteri Odaklılık

Kuruluşlar mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarına uymalı,müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdır.

Liderlik

Liderler, kuruluşun amacını ve yönünü belirlerler. Kuruluşun amaçlarının başarılması için kişilerin katılımını sağlayacak ortam oluşturulmalıdır.

Kişilerin Katılımı

Çalışanlar bir kuruluşun temelidir. Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri kendi yeteneklerini kuruluşun yararına kullanmalarını sağlar.

Proses Yaklaşımı

Uygun kaynaklar ve faaliyetler bir proses olarak yönetilirse istenilen sonuçlara daha etkin olarak ulaşılabilir.

Yönetimde Sistem Yaklaşımı

Belirli bir amaç için birbiriyle ilişkili proseslerin oluşturulduğu sistemin belirlenmesi, anlaşılması, yönetimi kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Sürekli İyileştirme

Sürekli iyileştirme kuruluşun en kalıcı amacı olmalıdır.

Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım

Etkin karar verme, verilerin ve bilgilerin analizine bağlıdır.

Karşılıklı Yarara Dayalı Tedarikçi İlişkileri

Kuruluş ve tedarikçileri birbirinden bağımsız olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer yaratır.

Kuruluşlarda büyük bir rekabet gücü ve üstünlük sağlayan Toplam Kalite Yönetimi yukarıda sayılan ilkeler benimsenip uygulandığı takdirde kuruluşta dinamizmin ve gelişimin sağlanmasında başarılı olur

 

Çalışmalarımız

Komiteler

— Hasta Güvenliği Komitesi

Hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hastalara sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik Hasta Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

— Çalışan Güvenliği Komitesi

Hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu yönde etkileyecek güvenli bir ortam yaratarak çalışan güvenliği sağlamak için Çalışan Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

— Eğitim Komitesi

Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Hizmet İçi Eğitimler, Uyum Eğitimleri, Hastalara Yönelik vb. eğitimleri organize ve kontrollerin sağlanması amacıyla Eğitim Komitesi kurulmuştur.

— Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastanemizde tedavi ve bakım hizmeti verilen ve tüm alanlarda enfeksiyon kontrol çalışmalarının etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesi için yöntemlerinin belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kurulmuştur.

— Tesis Güvenliği

Hastanemizde çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek tehlikelere karşı önlemleri organize ve kontrol etmek için Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur

İç Tetkik / Öz Değerlendirme

Hastanemizde ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standartları ve Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartlarının yeterlilik, uygunluk ve etkinliği yönünde tarafsız bir şekilde incelenerek uygunsuzlukları ve bunlara ilişkin düzeltici ve önleyici faaliyetleri belirlemek ve alınan bu önlemlerin etkinliğini saptamak amacıyla çalışanların önceden belirlenmiş şartlara uygun şekilde çalışıp çalışmadığını doğrulamak, dokümante edilmiş prosedürlerin, çalışma talimatların ve bunlara uygun olarak yapılan faaliyetlerin etkinliğini tespit etmek, kalite yönetim sistemindeki uygunsuzlukları ve iyileştirmeye açık alanları belirlemek için belirlenen periyotta tarafsız bir şekilde İç Tetkikçiler tarafından gerçekleştirilen denetimdir.

Hasta/Hasta Yakınları ve Çalışan Anket ve Öneri – Şikayetler

Hastanemiz çalışanları ile Hastaneye gelen kişilerin her türlü öneri, şikâyet ve memnuniyetlerini değerlendirmek, hizmet kalitesini geliştirmek ve verimliliği artırmak için öneri, şikâyet ve memnuniyetlerin değerlendirmesini yapmak, çalışanların kalite geliştirme ve iyileştirmeye katılım şeklini belirlemek, onların fikirlerinden yararlanarak aksayan yönlerin tespit edilmesini sağlamak ve hizmet kalitesini ön plana çıkarmak.